icon


关于经济专业技术资格考试

报名和缴费时间顺延的公告


各位考生:

之前全国专业技术人员资格考试报名服务平台学历学位核验系统因系统维护原因暂停服务,现已恢复正常。为确保报名工作顺利进行,我省经济专业技术资格考试报名及缴费时间往后顺延2天。

特此公告。                          湖南省人事考试院

                           2022年81